Existují situace, kdy lze získat od zkrachovalé banky mnohem víc.

Zhruba 2,5 milionu korun, respektive 100 tisíc eur. To je hranice, na kterou jsou v České republice pojištěny vklady občanů ve finančních domech. Pokud by došlo ke krachu banky, dostanou střadatelé zpět maximálně tuto částku, byť by měli na účtu mnohem více. Existují však specifické životní situace, kdy lze získat zpět až dvakrát tolik peněz. Které to jsou?

O vyplácení náhrad za vklady uložené ve finančních institucích, které vyhlásily platební neschopnost, se v České republice stará Garanční systém finančního trhu. Ten garantuje všem klientům návratnost 100 % jejich vkladů, maximálně však do výše 100 tisíc eur.

Od 1. ledna loňského roku však došlo k úpravě zákona a aktuálně platná legislativa umožňuje vyplatit v určitých případech i náhradu vyšší.  Jedná se o případy tzv. dočasně vysokých zůstatků nad zmiňovaných 100 tisíc eur. Zvýšená náhrada za tyto dočasně vysoké zůstatky může být vyplacena až do výše dalších 100 tisíc eur na jednu oprávněnou osobu u jedné banky. Teoreticky je tak možné ze zkrachovalé banky získat až 200 tisíc eur, neboli přibližně 5 milionů korun. Týká se to však pouze přesně vyjmenovaných situací.

Garanční systém

Kdy mám nárok na dvojnásobek?

Zvýšenou náhradu může vkladatel (fyzická osoba) získat v případě, že na jeho účet byla připsána částka plynoucí ze specifických životních situací, jako je například úhrada kupní ceny z prodeje nemovitosti sloužící k bydlení, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, dědictví, pojistné plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti apod. Zároveň musí být splněna podmínka, že tato částka dorazila přímo na účet ve zkrachovalé bance, a to maximálně 3 měsíce před krachem dané finanční instituce.

Zde je jen třeba upozornit, že dočasně vysoké zůstatky jsou pojištěny pouze při první dispozici s touto částkou. Pokud vkladateli přijde částka plynoucí z výše uvedených situací na účet v jiné bance a po nějaké době si ji sám převede do banky, která následně zkrachuje, nelze již vklad ve zkrachovalé bance podle zákona považovat za dočasně vysoký zůstatek.

Celý výčet těchto specifických situací je konkrétně popsán na www.garancnisystem.cz.

Jak si říci o své peníze?

Na rozdíl od výplaty „běžných“ náhrad (do výše 100 tisíc eur), o které není třeba předem žádat, je potřeba, aby vkladatel podal žádost o výplatu zvýšené náhrady. K žádosti je nutné připojit zákonem požadované dokumenty, které prokazují nárok dotyčné osoby na vyšší náhradu.

Žádost včetně příloh musí vkladatel doručit do 2 měsíců od rozhodného dne na adresu Garančního systému finančního trhu. Ten žádost posoudí a do 4 měsíců od rozhodného dne oznámí, zda a jaká výše zvýšené náhrady za pohledávky z vkladů žadateli náleží. Zároveň oznámí den zahájení, místo a způsob výplaty.

Veškeré informace o zvýšených náhradách, včetně vzorových formulářů pro podání žádosti, lze nalézt na stránkách www.garancnisystem.cz . Tamtéž se lze kdykoliv obrátit v případě jakýchkoliv nejasností.