Vzdělávací centrum společnosti EUROVIA CS zahájilo provoz

Ve Dvoře Králové nad Labem vzniklo nové vzdělávací centrum. Otevřelo se 10. 1. 2011 za přítomnosti starostky Dvora Králové, Edity Vaňkové a ministra průmyslu a obchodu ČR, Martina Kocourka. Proč by vás tato informace měla zajímat? Co by pro vás mohla znamenat? Čtěte dál!

Tato moderní stavba vznikla za rekordně krátkou dobu čtyř měsíců na místě bývalé obalovny. Centrum bylo zrealizováno za finanční podpory strukturálních fondů EU. Bude se podílet na zvyšování a prohlubování kvalifikace i úrovně vzdělání tamějších absolventů. Co by tento fakt mohl znamenat pro vás, potenciální studenty? Na tuto a další otázky odpoví v následujícím rozhovoru personální ředitelka této společnosti, Mgr. Lenka Zachová.

http://www.eurovia.cz

http://www.eurovia.cz/cs/novinky?pg=2

Mohla byste nejprve v krátkosti shrnout oblast zájmů Vaší společnosti?

Stavební Skupina EUROVIA CS se zabývá dopravně-inženýrským stavitelstvím. Působí na území České a Slovenské republiky. Ve svém oboru je jedničkou. Díky širokému portfoliu činností zvládá EUROVIA CS zakázky pro řadu větších či menších zadavatelů z veřejného i soukromého sektoru. Skupina EUROVIA CS se kromě silničních a železničních staveb věnuje také revitalizaci památkových center, městským komunikacím, sportovním areálům nebo čistírnám odpadních vod. Stále významnější podíl získávají také projekty ochrany životního prostředí.

Čím by mohla být zajímavá pro studenty či absolventy?

Skupina EUROVIA CS je již celou řadu let přitažlivá pro studenty i absolventy. Díky školicímu středisku se může stát ještě přitažlivější a také čitelnější. Probíhá u nás silná generační obměna, v roce 2010 byl průměrný věk našich zaměstnanců 45 roků. A podařilo se nám současně zvýšit podíl zaměstnanců ve věku do 33 let na 18%.

Jak se, díky vzniku tohoto centra, zlepší jejich možnosti?

Školicí středisko pomůže s velkou pravděpodobností zkrátit „námluvy“ studentů a čerstvých absolventů s naší společností. Usnadní jejich sebepoznání ohledně potenciálu dalšího rozvoje, nabídne praktické ochutnávky různých rolí, aby si ujasnili, jak to u nás chodí, zda se hodí k naší firemní kultuře, v čem se jim bude nejvíce dařit, co jim bude přinášet největší sebeuspokojení, s čím se budou muset opravdu prát jako lvi, co budou zvládat s odřenýma ušima, co je běh na dlouhou trať a co bez potu a slz nepřinese očekávané výsledky….  Umožní jim okusit na vlastní kůži, že bez zvládnutí řemesla v širším slova smyslu se prostě neobejdou.

Pro koho zejména jsou určeny?

Zajímají nás studentky a studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol se skutečným zájmem o stavební výrobu v dopravním stavitelství, těžbu a zpracování kamene, technologie a strojní zařízení obaloven živičných směsí, trvale udržitelný rozvoj, projektové řízení a diagnostiku. Ti, kteří uvažují v mezioborových souvislostech, vyznačují se dostatečnou mobilitou a odhodláním skloubit pracovní a soukromý život. Kteří dokážou komunikovat v angličtině nebo francouzštině, považují za samozřejmost celoživotní vzdělávání a střídání více rolí ve vývoji své kariéry. Velmi podstatný je pro nás také smysl pro humor a pro týmovou spolupráci.

Jaký je běžný profil klienta Vašeho studijního zařízení?

Na tuto otázku odpovím zodpovědně nejdříve za rok, až budeme rekapitulovat rok 2011 – první rok provozu školicího střediska. Vzdělávací plán je živý dokument, který doplňujeme průběžně na základě identifikovaných rozvojových potřeb. V každém případě podporujeme diverzitu, a to je pro nás příznačné.

http://www.mpo.cz/

Které oblasti vzdělávání poskytujete, jež nejsou běžně k dispozici? Můžete nám přiblížit, jak vypadá standardní podoba studia a následně případně praxe?

Jde především o výcvik. Výstupem jsou dovednosti, které účastník výcviku uplatní v praxi. Mám na mysli jak technické dovednosti, tak tzv. měkké dovednosti. Znalosti jsou důležité, ale dovednosti hrají klíčovou roli. Uvedu pro ilustraci příklad z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci: nestačí, aby stavbyvedoucí odříkal, jak se má stavět bednění, ale musí umět na místě a bez váhání vybrat dřevo vhodné na bednění, nabídnou-li mu několik druhů dřeva. Musí umět rozpoznat a pojmenovat nebezpečnou situaci a na místě přijmout konkrétní preventivní a nápravná opatření.  S tím souvisí také intenzívní a systematický výcvik školitelů.

Týká se působení Vaší společnosti pouze České republiky?

Skupina EUROVIA CS působí výhradně v České a Slovenské republice. Patří však do celosvětového koncernu VINCI. Proto se zaměstnanci EUROVIA CS mají mimořádnou příležitost účastnit se mezinárodních rozvojových programů. Výměna zkušeností je zásadní také pro působení školicího střediska. To je otevřené nejen pro zaměstnance EUROVIA CS, ale také pro kolegy z Polska, Chorvatska a Litvy.

Kterým směrem se ubírají plány ohledně Vašeho vzdělávacího centra do budoucna?

Zamýšlíme mimo jiné zvýšit objem výcviků v rámci souběhu rekvalifikace a výučního listu, přednostně pro naše zaměstnance. Plánujeme také ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR se středními školami přípravu družstev na mezinárodní dovednostní soutěž EUROSKILLS  2012. Naše družstvo na EUROSKILLS 2008 v Rotterdamu reprezentovalo Českou republiku v dopravním stavitelství, naši mladí zaměstnanci do 25 let věku zde získali velmi užitečné zkušenosti. Chceme také pokračovat ve spolupráci se studentskými organizacemi BEST a IAESTE a spolu s nimi realizovat praktické workshopy. Několikaletá zkušenost nám potvrdila propastný rozdíl mezi absolventem, který u nás praktikoval od druhého ročníku studia na VŠ, a absolventem, který při studiu žádnou praxi nezískal.

Foto by Stavební kupina EUROVIA CS

Podobné články