Deset situací, kdy při krachu banky (ne)dostanete své peníze zpět!

Rok 2017 se nesl v duchu ekonomického růstu. Zapomenuty jsou roky světové finanční krize, která před deseti lety smetla z finančního trhu stovky bankovních domů. Jaké situace však mohou nastat, kdyby se období krachů finančních institucí vrátilo?

Vklady občanů v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách jsou v České republice pojištěné. Limit pojištění je 100 000 eur a je stejný pro všechny členské země Evropské unie. Evropské země tak zareagovaly na světovou finanční krizi a posílily ochranu vkladu svých občanů. Co by tedy stalo, kdyby se krize vrátila?

Příklad 1: Mám v krachující české bance uloženo částku nepřevyšující ekvivalent 100 000 eur

V takovém případě získám 100 % svých vkladů, protože pojištění kryje vklady právě do výše 100 000 eur. Nerozhoduje přitom, zda jde o běžný, spořicí či termínovaný účet, ani to, zda je účet veden v české či cizí měně, či zda jsem fyzická či právnická osoba. Částku mi vyplatí Garanční systém pojištění vkladů a to do 7 pracovních dnů od rozhodného dne (den, kdy Česká národní banka Garančnímu systému oznámí platební neschopnost dané finanční instituce). Kromě náhrady za své vklady mám navíc nárok na úroky z vkladů naběhlé k rozhodnému dni, pokud celková částka nepřesáhne 100 tisíc eur.

Příklad 2: Mám v krachující stavební spořitelně uloženou částku nepřevyšující ekvivalent 100 000 eur

U Garančního systému finančního trhu jsou kromě bank automaticky pojištěny i vklady vedené u stavebních spořitelen nebo družstevních záležen. Také v tomto případě mi tak náleží náhrada za mé vklady, ovšem pouze do výše 100 tisíc eur přepočítáno kurzem k rozhodnému dni. Pokud jsem dosud nesplnil podmínky pro vyplacení státní podpory stavebního spoření a zálohy státní podpory jsou tedy v průběhu spoření na mém účtu pouze stavební spořitelnou evidovány, pojištění mého vkladu se na tyto zálohy státní podpory nevtahuje a vztahuje se pouze na mnou provedené a nečerpané vklady do stavebního spoření a úroky z nich.

Příklad 3: Mám účet vedený v zahraniční bance, která ovšem působí i na českém území

V takovém případě mohu být také v klidu. Vklady vedené u poboček bank se sídlem jak v EU, tak i mimo EU jsou rovněž pojištěné. Dostanu tedy vyplaceno zpět 100 % svých vkladů, pokud nepřesahují hranici 100 000 eur. Lišit se však může období, během kterého mi budou peníze vyplacené nebo další podmínky např. speciálních případů výplaty zvýšené náhrady, a to podle legislativy země, v které má banka sídlo. Informace podá vždy příslušná pobočka dané banky.

Příklad 4: Kromě účtu v bance mám také investice ve formě akcií a dluhopisů. Jak vysoká náhrada mi náleží?

Akcie, dluhopisy, ale ani směnky, podílové listy či jiné cenné papíry pojištěné nejsou. Náhradu za tyto investice tedy Garanční systém nevyplácí. Stejně tak nejsou pojištěné ani různé předplacené karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz.

Příklad 5: Investoval jsem do nákupu bitcoinů, případně dalších virtuálních měn. Mám nárok na náhradu svých vkladů?

Ne, na bitcoiny ani žádné další kryptoměny měny se systém pojištění vkladů nevztahuje. Zejména proto, že jejich kurz není regulován žádnou centrální bankou, proto je ve srovnání s oficiálními měnami velmi rozkolísaný a snadno podléhá různým spekulacím.

Příklad 6: V době krachu banky jsem řešil vypořádání v rámci dědického či rozvodového řízení, popř. řešil prodej či nákup nemovitosti. Co teď?

Na takové situace je pamatováno. V určitých, zákonem přesně vymezených případech, je možné požadovat náhradu vkladů vyšších, než je hranice 100 tisíc eur. Tzv. dočasně vysoké zůstatky nad 100 tisíc eur jsou u nás ze zákona pojištěny od 1. ledna loňského roku. Zvýšenou náhradu může klient získat v případě, že byla na jeho účet připsána částka plynoucí z některých specifických životních situací, jako je např. prodej nemovitosti sloužící k bydlení, vypořádání SJM manželů při rozvodu, dědictví nebo pojistné plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti apod.  Jejich výčet je uveden mj. na www.garancnisystem.cz. Zároveň musí být splněna podmínka, že taková částka byla na účet připsána maximálně 3 měsíce před krachem banky (a jednalo se o první dispozici s touto částkou). Náhrada za dočasně vysoké zůstatky je poskytována až do výše dalších 100 tisíc eur nad rámec základní náhrady. V maximálním případě je tak možné získat z krachujícího finančního ústavu celkem 200 tisíc eur.

Příklad 7: Prodal jsem nemovitost a peníze, které mi přišly dle kupní smlouvy na běžný účet, jsem si druhý den poslal na termínovaný účet v jiné bance. Mám nárok na zvýšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek?

Bohužel ne. Abych měl na zvýšenou náhradu nárok, nesměl bych s částkou, jenž mi přišla na účet, disponovat. Podle znění zákona částka, která dorazí z mého běžného účtu na termínovaný účet v jiné bance, již není úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovitosti, na niž se vztahuje zvýšený limit náhrady vkladů.

Příklad 8: V krachující bance jsem měl účet jako fyzická osoba a druhý vedený na právnickou osobu, v níž jsem jednatelem. Na co mám nárok?

Podle platné legislativy jsou pojištěny oba vklady, a to každý do limitu sto tisíc eur. Zákon na vkladatele v tomto případě pohlíží jako na dva odlišné majitele účtu, kdy jedním je fyzická a druhým právnická osoba. Pozor! Jiné je to v případě, pokud mám jako podnikatel v jedné bance zřízeny dva účty, kdy jeden je vedený na fyzickou osobu a druhý na fyzickou osobu -podnikatele (OSVČ). V takovém případě se jedná o tutéž (fyzickou) osobu a platí tak stotisícový strop. Zůstatky obou účtů se v tomto případě pro potřeby stanovení výše náhrad sčítají.

Příklad 9: Ještě mi nebylo 18 let, přesto mám u banky založený účet. Platí pro mě v případě krachu banky stejná pravidla jako pro dospělého?

Ano. Takový vklad je pojištěn stejně jako u dospělého člověka s tím, že majitel vkladu bude moci se vkladem disponovat po dovršení 18 let věku. Pokud mi ještě není 18 let v době, kdy dojde ke krachu banky, výplata náhrady vkladu bude vyplacena mému zákonnému zástupci, případně opatrovníkovi.

Příklad 10: Jak mám rozložit své úspory, abych je měl pojištěné, pokud možno všechny?

Nejbezpečnější cestou je „nemít všechna vejce v jednom košíku“, neboli rozložit své portfolio tak, abych na jednom účtu v jedné bance měl vždy nejvýše v přepočtu 100 tisíc eur. Ne vždy je to účelné a samozřejmě nelze zohledňovat pouze hledisko pojištění. V případě vyšších částek však vždy platí pravidlo nebát se informovat, ať již finančního poradce, ve Vaší bance nebo na stránkách www.garancnisystem.cz.

Podobné články